close
تبلیغات در اینترنت

1103 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

1103 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
مشاوره و برنامه ریزی تا کنکور 97 "09217983480"
پکیــج شتــاب فروشگاه درس خونا بانک تست طبقه بندی کانون آزمون های ماز نرم افزار آزمون یار کتاب سیاه زیست

تبلیغات

محل تبلیغات شما

درباره مدیر

دکتر سعید خورسند

دانشجوی پزشکی شیراز

رتبه 317 کنکور 94

شبکه های اجتماعی

قالب وبلاگ

تبلیغات

محل تبلیغات شما
کانال ما در تلگرام : telegram.me/darskhoona_ir

1103 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

1103 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

جغرافیای روستایی

تعاریف و مفاهیم ده و روستا

تعاریف و مفاهیم جغرافیای روستایی

اهداف جغرافیای روستایی

روش بررسی در جغرافیای روستایی

شکل گیری روستا در ایران

طبقه بندی روستاهای کشور

اشکال اصلی روستاها

الگوهای سکونتگاه مجتمع

الگوی زمین های زراعی

طرح خانه های روستایی

اصلاحات ارضی

اهداف اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در جمهوری اسلامی

نظامهای اقتصادی و اجتماعی روستایی قبل از اصلاحات ارضی

نظامهای بهره برداری

نظامهای کار گروهی

مستثنیات اصلاحات ارضی

نظامی اداری روستاها بعد از اصلاحات ارضی

نظامهای اداری و اقتصادی روستاها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

تحولات تاریخی و اطلاعات جمعیتی روستاهای ایران

وجوه تمایز روستا از شهر

تحویل جمعیت روستای در ایران

بررسی تغییرات جمعیت شهری و روستایی طی سه دوره سرشماری

توزیع جمعیت در روستاهای ایران

توزیع جغرافیایی روستاهای ایران با توجه به جمعیت آنها

تحولات جمعیتی در روستاهای کشور

توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان های کشور

ترکیب جمعیت روستایی

حرکات جمعیت روستایی

جمعیت زدایی روستایی

انواع مهاجرت های روستاییان

جمعیت و اشتغال روستایی

گروه بندی اجتماع روستایی

کارکرد سکونتگاههای روستایی

وسعت مزارع و روابط نیروی کار

شیوه های تولید زراعی

 

اصول تفسیر عکسهای هوایی و سنجش از دور

تعریفی از علم سنجش از راه دور

تاریخچه عکسبرداری هوایی و موارد استفاده آن

وسایل عکسبرداری هوایی

اصول برجسته بینی و ساختمان چشم

سیستم های برجسته بینی

طیف الکترومغناطیسی

فیلمهای عکسبرداری هوایی

ظهور و چاپ فیلم و عکس

اثرجو زمین بر انرژی خورشید

اثر عوارض زمین بر انرژی خورشید

ضریب انعکاس

جذب انرژی

انواع عکسبرداری های هوایی

انواع تصویر و خصوصیات آنها

پدیده جابجایی در عکس هوایی

اطلاعات حاشیه ای عکس های هوایی

پوشش مشترک در عکس هوایی

محاسبه تعداد عکسهای هوایی هر پروژه

 

ریاضیات و آمار و احتمالات

مجموعه ها و جبرگزاره ها

تعریف مجموعه

اعمال روی مجموعه ها

قوانین دمورگان

تعریف گزاره

خواص ترکیبات عطفی و فصلی

رابطه و تابع

تعریف رابطه

دامنه تعریف رابطه

برد رابطه

تعریف تابع

مقدار تابع

نمایش یک تابع

اعمال جبری روی توابع حقیقی

تابع نمایی و نمودار آن

تابع لگاریتمی و نمودار آن

معادلات و محورهای مختصات و تصاعد

تعریف معادله

معادلات خطی

معادلات درجه دوم و حل کلی این معادلات

دستگاه مختصات دکارتی

دستگاه مختصات قطبی

بحث تقارن در محورهای مختصات

انتقال محورهای مختصات

دایره

بیضی

فاکتوریل

تبدیلات

ترکیبات

بسط دو جمله ای

تصاعد حسابی

تصاعد هندسی

فرمول فاصله بین دو نقطه

معادله خط راستی که از دو نقطه معلوم میگذرد

شرط موازی بودن دو خط

شرط عمود بودن دو خط

تعیین فاصله نقطه از خط

فاصله دو خط موازی

توابع هموگرافیک

ژئومورفولوژی

داده های ساختمان زمین شناسی

سنگهای آذرین یا درونی

سنگهای رسوبی

حرکات زمین ساخت

چین ها

گسلها و خمیدگیها

سکوها و ویژگیهای ساختمانی آنها

سیستمهای چین خورده آلپی

اشکال اولیه ساختمانی

فرسایش کارستی

لاپیه ها

ساختمان سنگهای درونی و دگرگونی

ساختمانهای آتشفشانی

سپرها و گران هوههای قدیمی

ارتباط شبکه آبها با ساختمان زمین شناسی

انطباق و عدم انطباط

فرآیندهای اصلی یا لولیه فرسایش

اعمال مکانیکی هوازدگی و تخریب

اعمال فیزکی و شیمیایی هوازدگی و تخریب

خزش لغزش

سلولی فلوکسیون

شستشو

انواع جریانها

حمل آبرفت ها

برداشت و رسوبگذاری

دشتهای آبرفتی

مخروط های افکنه

یادگانه های آبرفتی

یخچالهای ناحیه ای یا قاره ای

ویژگیهای حرکت یخچالی

اشکال تراکمی یخرفت ها

 

هیدرواقلیم

کاوشهای جوی

عناصر هوا شناسی

تاثیر حرکات عمومی هوا بر دما

تاثیرفعالیتهای انسان بر جو

کمربندهای تابشی

تابش خورشیدی

فرآیندهای انتقال گرما

توازن گرمایی جو

اثر گلخانه ای

بی نظمی در گرم شدن جو

ماهیت و رفتار بخار آب

منابع رطوبت در جو

ادوات رطوبت سنجی

فرآیند میعان

فرآیند بارش

اندازه گیری بارش

الگوهای مختلف بارش

روشهای تخمین بارندگی در سطوح مسطح

روابط بین خصوصیات بارش

تعریف تبخیر و اهمیت آن

تخمین مقدار تبخیر از سطوح آزاد آب

توده های هوا

منشا و نوع توده های هوا

حرکت توده های هوا

افتاهنگ بی در رو در وضعیت خشک و مرطوب

تعادل پایدار وناپایدار

دمای پتانسیل و دمای معادل پتانسیل

فشار هوا و باد

عوامل موثر بر جهت باد

مشاهدات و اندازه گیری باد

واحد ها و مقیاس های اندازه گیری

توفانهای رعد وبرق

جبهه

کم فشار و پر فشار

آنتی سیکلونها و انواع هوای وابسته بر آنها

مه

ابر

فشار سنج  جیوه ای

فشار سنج آنوریید

فشار نگار

تغییرات فشار

اقلیم شناسی

انواع نمودارهای اقلیمی

 

جغرافیای شهری

تعاریف مورد پذیرش از جغرافیای شهری

موثرترین مکاتب بر جفرافیای شهری در سالهای اخیر

قلمروهای جغرافیایی شهری

دو موج بزرگ در تحولات جفرافیای شهری 

مطالعات تطبیقی درجغرافیای شهری

مطالعات ماکرو و میکرو در جغرافیای شهری

سطوح تحلیلی در جفرافیای شهری

تحلیل تصمیمات سیاسی درجغرافیای شهری

تحلیل جغرافیایی از نقش دولتها

تحلیل جغرافیایی تاریخی شهر

سیاسیت اقتصاد کلان در جعرافیای شهری

سیستم اطلاعات جغرافیایی و جغرافیای شهری

انواع برنامه ریزی های شهری

افقهای تازه در جغرافیای شهری

شهر در رابطه با جبر تاریخی و جغرافیایی

ویژگیهای شهری در سیر مونیت

نظریات مربوط به پیدایش نخستین شهرها

شهر از دیدگاه معماران و آرشیتکت ها

شهر از دیدگاه شهرسازان و مدیران اداری شهر

شهر از دیدگاه روانکاوان

شهر از دیدگاه عمران گران

شهر از دیدگاه مورخان

شهر از دیدگاه جامعه شناسان

شهر از دیدگاه بیولوژیست ها

شهر از دیدگاه کارشناسان سیبرنتیک

شهر از دیدگاه شاعران

جغرافیای سنتی و جغرافیای شهری

انقلاب کمی و جغرافیای شهری

ملاکهای شناخت شهر از روستا

نگرشهای جهانی به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستا

موقع مطلق و موقع نسبی شهرها

موقع چهارراهی شهرها در ناحیه متجانس

شناخت شهر بر اساس کارکردهای اقتصادی

مفهوم شهر شینی

مفهوم شهرگرایی

تفاوت های شهر و شهرک

ویژگیهای شهرهای جهان سوم

عوامل موثر در ساخت الگوهای فضایی

ویژگی بخش مرکزی شهرها

منطقه گذار

منطقه ولگردان شهری

پارکهای صنعتی

حومه های شهری

مرزهای دهشهر

اقمار شهر

شبکه های شهری

مفهوم مگالاپلیس یا کلان شهر

جغرافیای شهری و بررسی نیازهای جامعه

جغرافیای شهری و اقتصاد جهانی

نقش دولتها و جغرافیای شهری

اکولوژی تطبیقی از شهرها

اکولوژی فرهنگی و جغرافیای شهری

مدل سیاست شهری

ساخت شهر به صورت دوایر متحدالمرکز

ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت)

ساخت شهر با بررسی آماری (نظریه کالوین اشمید)

ساخت ستاره ای شکل

ساخت چند هسته ای (نظریه چنسی هریس وادوارد اولمن)

ساخت عمومی شهرها (نظریه رابرت دیکنسون)

ساخت طبیعی شهرها

ساخت منطقه واحدهای مسکونی (نظریه جیمز وانس)

ساخت پخش مرکزی شهرها

ساخت خطی یا کریدوری در مقیاس قاره ای و شبه قاره ای

 

جغرافیای زیستی

مفاهیم جغرافیای زیستی و بررسی اکوسیستم

اکوسیستم و مفاهیم بنیادی آن

نحوه اخذ وتثبیت انرژی در تولید کننده ها

زنجیره غذایی و شبکه غذایی

ساختمان اکوسیستمها از دیدگاه شکل ظاهری و گروه بندی آنها

مفهوم چرخه انرژی

اشکال انرژی

قوانین ترمودینامیک

مسیرهای عمده جریان انرژی

چرخه کربن

چرخه ازت

چرخه آب

فرآیند فتوسنتز

مشخصات عمومی چرخش های بیوژئوشیمیایی

اثر دما در توزیع جانوری

بارندگی

رطوبت هوا

جو زمین

عامل باد

عامل آتش و عوامل ادافیک

اسیدی شدن شوری و قلیائیت

خواص فیزیک  خاک و ناهمواریها 

توالی

توسعه اکوسیستم

مکانیسم های کاهش رقابت

تنوع

تحلیل وبررسی میدان اکولوژی

قانون مینیمم

قانون تحمل یا قانون شلفورد

نقش رابطه صید و صیادی در کاهش رقابت

تقسیم بندی نتایج رقابت

اکوتیپ

کلاین یا اکوکلاین

 

زبان تخصصی

کلمات تخصصی

 

جغرافیای روستایی

روابط شهر و روستا و بررسی انواع مدلها

مدل پیوستگی

مدلهای کارکردی

مدلهای مکان مرزی

مدل تجمع (انباشت)

مدل وابستگی

مدل مرکز- پیرامون

منابع آب در روستاها

قنات

انواع قنات ها

چاه

انواع چاه ها در ایران

چشمه

آب های سطح الارض

تعریف اقتصاد

زراعت

قابلیت و تناسب اراضی

شیوه های متداول آبیاری

باغداری

صید و شکار

طبقه بندی صنایع دستی و روستایی در ایران

خدمات (درآمدهای متفرقه)

برنامه ریزی و توسعه روستایی

مفاهیم و اهداف توسعه روستایی

 

اصول تفسیر عکسهای هوایی

پاره ای از تعریف و اندازه گیری بر روی عکسهای هوایی

عوامل موثر به تعبیر و تفسیر عکسهای هوایی

عوامل اصلی شناخت و تقسیر

زمان عکسبرداری هوایی

ابزار تفسیر عکسهای هوایی

انواع پارالاکس و مقدار آن

اندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از پارالاکس

اندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از فرمول جابجایی

اندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از طول سایه

اندازه گیری ارتفاع وقتی که ارتفاع واقعی هیچ عارضه ای را نداریم

انواع روشهای اندازه گیری مساحت در روی عکس هوایی

اندازه گیری و محاسبه ارتفاع نقاط مختلف عکس هوایی از سطح دریا

اندازه گیری شیب

جهت یابی روی عکس هوایی

کاربرد عکسهای هوایی در مطالعه ناهمواریها

معیارهای شناسایی ناهمواریها بر روی عکس هوایی

شناسایی پوشش گیاهی

کاربرد عکسهای هوایی در کشاورزی

کاربرد عکسهای هوایی در بررسی منابع آب

کاربرد عکسهای هوایی در جنگل و مرتع

کاربرد عکس هوایی در مطالعات شهری

ساختار شهری

کاربرد عکس های هوایی در مهندسی راه و ساختمان

کاربرد عکس های هوایی در امور نظامی

تعریف استفاده از زمین

عکسبرداری غیر معمولی

مقایسه ویژگی های سیستم ایده آل و واقعی سنجش از دور

ترموگرافها

عوامل موثر در تفسیر تصاویر حرارتی

حس کننده های حرارتی

معایب تصاویر حرارتی

رادار

ماهواره ها

سیستم های نظاره گر چند طیفی

سیستم سنجنده RBV

تفسیر اطلاعات حاشیه ای تصاویر سنجنده MSS

ماهواره های نسل دوم

ماهواره SPOT

دستگاههای ترکیب رنگ

روش محاسبه قدرت تفکیک زمینی

 

آمار و ریاضیات و احتمالات

تعریف حد

پیوستگی

مشتق پذیری و پیوستگی

تعریف ماکزیمم نسبی

روش تشخیص ماکزیمم و مینیمم با استفاده از مشتق دوم

نقطه عطف یک تابع

قاعده هوپیتال

تعریف انتگرال و دستورهای اساسی انتگرال گیری

محاسبه سطح زیر منحنی

محاسبه سطح محور بین دو منحنی

محاسبه حجم دوار

تعریف ماتریس

تفاضل دو ماتریس

معکوس یک ماتریس

دترمینان یک ماتریس

پیدا کردن معکوس ماتریس با استفاده از ماتریس الحاقی

تعریف آمار

تعریف داده و متغیر

قوانین جمع در آمار

توزیع فراوانی

معیار معرفی کننده داده ها

مد یا نما

تعریف احتمال

قانون جمع در احتمالات

قوانین شمارش در مسائل احتمالاتی

قانون تبدیل یا جایگشت

توزیع احتمال

میانگین و واریانس برای یک توزیع احتمال گسسته

توزیع احتمال دو جمله ای یا Binomial

میانگین و انحراف معیار توزیع دو جمله ای

توزیع نرمال

 

ژئومورفولوژی

جریان هوا

چهره های کاوشی فرسایش بادی

قلوه سنگهای چند وجهی (منشوری)

یاردانگها

اعمال مکانیکی در فرسایش

اعمال شیمیایی و زیستی در تحول اشکال ساحلی

تاثیر نوسان سطح دریاها در اعمال مکانیکی

تاثیر نوسان سطح دریا بر اعمال شیمیایی

دخالتهای خارجی 

دخالت عوامل فرسایشی خشکیها

نقش عوامل خشکی در شکل زایی کمربند ساحلی

نقش عوامل خشکی در تدارکات رسوب برای فرسایش

چهره های متنوع فرسایش انسانی

ژئومورفولوژی ایران 

خطوط اساسی ویژگیهای طبیعی ایران

تحولات تکتونیکی سرزمین ایران

نظریه های جدید

جنبشهای کالدوین و هرسی نین

حرکات کوهزایی آلپی

گسل های مهم ایران

گنبدهای مهم نمکی

شرایط اقلیمی نئوژن

تحولات اقلیمی کواترنر وشواهد و نظریه ها

دوره های بارانی

دریاچه نمک یا کویر قم

ماهیت و کیفیت اقلیم ایران در کواترنر

 

هیدرواقلیم

برگاب

نفوذ و مکانیسم آن

استفاده از منحنی نفوذ

معرفی آبهای زیر زمینی

تخلخل مواد رسمی

حرکت آب در خاک و قانون دارسی

انواع لایه های آبدار

خصوصیات حوضه های آبریز

مساحت و محیط حوضه و طول آبراهه اصلی

ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات

شیب حوضه

اندازه گیری عمق و سرعت جریان آب

هیدروگراف واحد

روندیابی سیل

متغیرهای هیدرولوژیکی

تحلیل فراوانیها

میانه نما انحراف از میانگین

انحراف از معیار

توزیع پیرسون تیپ 3

تحلیل خطرها در هیدرولوژی

تخمین دادههای غیر موجود

فرسایش و انواع آن

حمل رسوب

محاسبه دبی متوسط مواد معلق

واحدهای اندازه گیری کیفیت آب

عناصر سمی و سنگین

عوامل کنترل کننده آب و هوای ایران

انرژی تابشی خورشید

ناهمواریها

گردش عمومی هوا

تاثیر همسایگان بر آب و هوای ایران

تاثیر دما بر آب و هوای ایران

تاثیر فشار بر آب و هوای ایران

تاثیر رطوبت بر آب و هوای ایران

بارندگی

بررسی درجه حرارت و بارندگی در ناحیه خزری

 

جغرافیای شهری

اواین شهرها در تاریخ

مورفولوژی شهرهای یونانی

مورفولوژی شهرهای رومی 

مورفولوژی شهرهای دوره رنسانس

طبقه بندی شهرهای ماقبل صنعتی

شهرهای صنعتی

مورفولوژی شهرهای اسلامی

شهرهای فرا صنعتی

مفهوم مادر شهر

سه ویژگی مهم مادر شهر

توپوپرافی اجتماعی مارد شهرها

حوزه مادر شهر

نتایج توسعه ناموزون مادرشهرها و حل این مشکل

الگوهای قضایی مادر شهرها

بررسی تاثیرات شهرهای بزرگ

واسطه های تجاری و سیستم جهانی مادرشهرها

مراحل تکوین و روند سیستم جهانی مادرشهرها

تاثیرات متقابل شهر و روستا

مفهوم شهر نشینی

شهر در برابر روستا  در برنامه ریزی توسعه

مفهوم شهر گرایی

فرصت های اشتغال در شهرها

مراحل تحلیل کارکرد شهرها در توسعه روستایی

برخورد سیستمی در جغرافیای شهری

مدل تغییرات سیستم های شهری

تحلیل سیستمهای سکونتگاهی و عوامل موثر در آن

بررسی سیستم های شهری در دوره های مختلف تاریخ

شهر به عنوان یک سیستم سیاسی

شهر به عنوان یک سیستم اقتصادی

نظریه مکان مرکزی

مفهوم آستانه و حوزه نفوذ کالا و خدمات در نظریه مکان مرکزی

سیستم های ناحیه ای (ناحیه به عنوان یک سیستم)

ویژگی های ساختار جمعیتی شهرهای کشورهای رو به رشد

سیاست تمرکز زدایی فضایی

سیاستهای فضایی و مدلهای توسعه

جفرافیای شهری و نظریه های اجتماعی

اقتصاد نفت و شهرهای جهان سوم

وابستگی به اقتصاد جهانی

تقسیم بین المللی کار و شهرهای جهان سوم

تجدد طلبی و شهرهای جهان سوم

استراتژی توسعه وسیاست شهری

مفهوم شهر

شهر و شهرنشینی در دوره باستان قبل از اسلام

شهر و شهرنشینی در دروه معاصر

تحولات شهر و شهرنشینی در جمهوری اسلامی

مکان گزینی شهرهای ایران در عرض های مختلف جغرافیایی

موقعیت ناحیه ای شهرهای ایران

روابط سلسله مراتبی شهرهای ایران

ویژگی های اقتصادی شهرهای ایران در چار چوب تحولات اقتصادی کشور

طرح های شهری درنظام جمهوری اسلامی ایران

طرح های جامع و تفضیلی

ایجاد شهرهای جدید

 

جغرافیای زیستی

ارتباط جغرافیای زیستی و اقلیم شناسی

مفهوم هواشناسی و آب و هواشناسی

اصول و اهداف تقسیم بندی اقلیمی

نحوه انتخاب ضوابط در تقسیم بندی های اقلیمی

تقسیم بندیهای آب و هوایی مبتنی بر تلفیق دو عامل دما و بارندگی

مفهوم تیپ بیولوژیک

طیف زیستی

مفهوم فورماسیون

تقسیم بندی فورماسیونها

انتخاب فورماسیونها با بیومها یا زیستگاه ها

سازنده های درونی و پراکندگی بیوم ها

ساوان

چاپارال یا پوشش درخچه ای فشرده

محیط طبیعی اقیانوس (دریایی)

شرایط زیست محیطی و عملکرد اکوسیستم ها در دریاها

تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان در محیط طبیعی اقیانوسی

چرخش مواد مغذی

نگرشی بر یکی از مفیدترین جانوران دنیا در محیطهای طبیعی

ویژگیهای زیست محیطی ایران

ویژگیهای آب و هوایی

ویژگیهای جغرافیایی جانوری

منابع طبیعی و ثرورتی ایران

اکوسیستم ناحیه خزری

اکوسیستم نواحی کوهستانی

اکوسیستم نواحی بیابانی و حاشیه کویری

اکوسیستم های علفزار (استپی)

بحرانها و اختلالها و آلودگی های زیست محیطی ایران

آلودگی آب

آلودگی هوا

بررسی آلودگی محیط و تخریب منابع

آلودگی محیط و انواع آلودگی

منابع و آلاینده ها

باران اسیدی

مساله ازن

تخریب منابع به ویژه چرخش های بیوژئوشیمیایی کره زمین

نقش انسان در تغییر حوزه انتشار مسیر تحول جانداران

 

زبان تخصصی

Chapter Four

 

 

 

برچسب ها :

کارشناسی ارشد – منابع کارشناسی ارشد- منابع رایگان کارشناسی ارشد – سوالات کارشناسی ارشد – تست های کارشناسی ارشد – جزوات کارشناسی ارشد – تست زنی ارش-منابع کارشناسی ارشد پژوهش هنر -کارشناسی ارشد کلیه رشته ها -منابع کارشناسی ارشد برق -منابع کارشناسی ارشد الکترونیک -منابع ارشد فناوری اطلاعات -منابع ارشد هنر -منابع ام بی ای -معرفی رشته های ارشد هنر -معرفی رشته های کارشناسی ارشد-منابع ارشد برق-تست ارشد مکانیک -جزوات رایگان رشته حسابداری-منابع کارشناسی ارشد زیست شناسی-منابع کارشناسی ارشد فلسفه هنر -منابع کارشناسی ارشد هنر -کارشناسی ارشد هنر -ارشد پیام نور – کلاسهای کارشناسی ارشد تغذیه – رشته های هنر – منابع کارشناسی مهندسی برق -منابع کلیه گرایش های روانشناسی-منابع کنکور ارشد -منابع کنکور ارشد شیمی محض -کارشناسی ارشد رشته mba -مهندسی فناوری اطلاعات ارشد -هنر فلسفه منابع-کارشناسی ارشد اقتصاد سال 1387 -کارشناسی ارشد ایمنی شناسی -کارشناسی ارشد برق منابع -کارشناسی ارشد مترجمی زبان-کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربنی-منابع کارشناسی ارشد گرافیک-منابع کارشناسی ارشد مخابرات -منابع کارشناسی ارشد نقد هنری -منابع کارشناسی ارشد عکاسی نام رشته امتحانی 1101 زبان و ادبیات فارسی 2014 کلید سوالات 2014 زبان و ادبیات فارسی 2015 کلید سوالات 2015 1102 مجموعه علوم جغرافیایی 2006 کلید سوالات 2006 مجموعه علوم جغرافیایی 2007 کلید سوالات 2007 1103 سنجشازدورو سیستم اطلاعات جغرافیایی کلید سوالات 1104 مجموعه زبانعربی کلید سوالات 1105 مجموعه علوم اقتصادی کلید سوالات 1106 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات 1107 مجموعه تاریخ کلید سوالات 1108 مجموعه علوم اجتماعی 5012 کلید سوالات 5012 مجموعه علوم اجتماعی 5013 کلید سوالات 5013 1109 فرهنگ و زبانهای باستانی کلید سوالات 1110 مجموعه زبانشناسی 3010 کلید سوالات 3010 مجموعه زبانشناسی 3011 کلید سوالات 3011 مجموعه زبانشناسی 3078 کلید سوالات 3078 1111 الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنوحدیث کلید سوالات 1112 الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی کلید سوالات 1113 الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی کلید سوالات 1114 مـجموعـه الهیات و معارف اسلامی 6007 کلید سوالات 6007 مـجموعـه الهیات و معارف اسلامی 6008 کلید سوالات 6008 1115 الهیات و معارف اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل تسنن) کلید سوالات 1116 مجموعه فلسفه کلید سوالات 1117 مجموعه علوم تربیتی 1 4007 کلید سوالات 4007 مجموعه علوم تربیتی 1 4008 کلید سوالات 4008 1118 مجمـوعـه علـوم تربیتی 2 کلید سوالات 1119 علوم کتابداری و اطلاع رسانی کلید سوالات 1120 مجموعه زبان فرانسه 6034 کلید سوالات مجموعه زبان فرانسه 6035 کلید سوالات 1121 مجموعه زبان انگلیسی 6036 کلید سوالات 6036 مجموعه زبان انگلیسی 6037 کلید سوالات 6037 1122 مجموعه زبان روسی کلید سوالات 1123 مجموعه علوم تربیتی 3 کلید سوالات 1124 مجموعه زبان آلمانی کلید سوالات 1125 مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی کلید سوالات 1126 مجموعه حقوق 2003 کلید سوالات 2003 مجموعه حقوق 2004 کلید سوالات 2004 مجموعه حقوق 2005 کلید سوالات 2005 1127 مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات 1128 آموزش زبان ژاپنی کلید سوالات 1129 زبان و ادبیات اردو کلید سوالات 1130 مجموعـه علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2008 کلید سوالات 2008 مجموعـه علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2009 کلید سوالات 2009 مجموعـه علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2010 کلید سوالات 2010 1131 مطالعات جهان 3007 کلید سوالات 3007 مطالعات جهان 3008 کلید سوالات 3008 1132 باستان شناسی کلید سوالات 1133 مجموعه روانشناسی 4011 کلید سوالات 4011 مجموعه روانشناسی 4012 کلید سوالات 4012 مجموعه روانشناسی 4013 کلید سوالات 4013 1134 حسابداری 1010 کلید سوالات 1010 حسابداری 1011 کلید سوالات 1011 1137 مجموعه مطالعات زنان کلید سوالات 1138 علوم ارتباطات اجتماعی کلید سوالات 1139 مددکاری اجتماعی کلید سوالات 1140 پژوهش علوم اجتماعی کلید سوالات 1142 مجموعه مدیریت 1007 کلید سوالات 1007 مجموعه مدیریت 1008 کلید سوالات 1008 مجموعه مدیریت 1009 کلید سوالات 1009 1146 برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست 3016 کلید سوالات 3016 برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست 3017 کلید سوالات 3017 1148 مجموعه مدیـریت اجرایی 3075 کلید سوالات 3075 مجموعه مدیـریت اجرایی 3076 کلید سوالات 3076 1152 مجموعه مدرسی و معارف اسلامی – (طلاب و فضلای حوزه علمیه) کلید سوالات رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه علوم پایه کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی 1201 مجموعه زمین شناسی 1012 کلید سوالات 1012 مجموعه زمین شناسی 1013 کلید سوالات 1013 1202 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کلید سوالات 1203 مجموعه شیمی 1014 کلید سوالات 1014 مجموعه شیمی 1015 کلید سوالات 1015 1204 فیزیک و نانو فیزیک 2017 کلید سوالات 2017 فیزیک و نانو فیزیک 2018 کلید سوالات 2018 1205 فوتونیک 3072 کلید سوالات 3072 فوتونیک 3073 کلید سوالات 3073 1206 مجموعه زیست شناسی 6039 کلید سوالات 6039 مجموعه زیست شناسی 6040 کلید سوالات 6040 1207 مجموعه آمار 1016 کلید سوالات 1016 مجموعه آمار 1017 کلید سوالات 1017 مجموعه آمار 1018 کلید سوالات 1018 1208 مجموعه ریاضی 4014 کلید سوالات 4014 محموعه ریاضی 5005 کلید سوالات 5005 1209 علوم کامپیوتر کلید سوالات 1215 علوم محیط زیست کلید سوالات 1216 مجموعه علوم دریایی و اقیانوسی – زیست شناسی دریا 3029 کلید سوالات 3029 مجموعه علوم دریایی و اقیانوسی – زیست شناسی دریا 3030 کلید سوالات 3030 1217 علوم دریایی و اقیانوسی – فیزیکدریا کلید سوالات 1218 مجموعه تاریخ و فلسفه علم کلید سوالات رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی 1251 مجموعه مهندسی برق عصر پنج شنبه 4002 کلید سوالات4002 مجموعه مهندسی برق عصر پنج شنبه 4003 کلید سوالات4003 مجموعه مهندسی برق صبح جمعه 5001 کلید سوالات 5001 مجموعه مهندسی برق صبح جمعه 5002 کلید سوالات 5002 1253 مجموعه مهندسی نفت 3031 کلید سوالات 3031 مجموعه مهندسی نفت 3032 کلید سوالات 3032 1255 مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر کلید سوالات 1256 مجموعه مهندسی معماری کشتی کلید سوالات 1257 مهندسی شیمی کلید سوالات 1258 مهندسی شیمی – مخازن هیدروکربوری کلید سوالات 1259 مهندسی صنایع – مهندسی صنایع کلید سوالات 1260 مهندسی صنایع 3050 کلید سوالات 3050 مهندسی صنایع 3051 کلید سوالات 3051 1262 مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات 1263 مهندسی عمران – نقشهبرداری کلید سوالات 1264 مجموعه مهندسی عمران کلید سوالات 1266 مجموعه دریانوردی کلید سوالات 1267 مجموعه مهندسی مکانیک کلید سوالات 1268 مجموعه مهندسی معدن 6041 کلید سوالات 6041 مجموعه مهندسی معدن 6042 کلید سوالات 6042 مجموعه مهندسی معدن 6043 کلید سوالات 6043 1272 مجموعه مهندسی مواد کلید سوالات 1273 مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات 1276 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر عصر پنج شنبه 4005 کلید سوالات 4005 مجموعه مهندسی کامپیوتر عصر پنج شنبه 4006 کلید سوالات 4006 مجموعه مهندسی کامپیوتر صبح جمعه 5003 کلید سوالات 5003 مجموعه مهندسی کامپیوتر صبح جمعه 5004 کلید سوالات 5004 1279 مجموعه مهندسی هوا فضا کلید سوالات 1283 مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی کلید سوالات 1284 مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف کلید سوالات 1285 مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – مهندسی داروسازی کلید سوالات 1286 مهندسی پلیمر – صنایع رنگ کلید سوالات 1287 مهندسی طراحی محیط زیست کلید سوالات 1288 مدیریت نساجی کلید سوالات 1289 مهندسی فرآوری و انتقال گاز کلید سوالات 1290 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات 1291 مهندسی مکاترونیک کلید سوالات 1292 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه کشاورزی کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی 1301 مهندسی منابع طبیعی 6012 کلید سوالات 6012 مهندسی منابع طبیعی 6013 کلید سوالات 6013 1302 مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازههای آبی، منابع آب) 6014 کلید سوالات 6014 مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازههای آبی، منابع آب) 6015 کلید سوالات 6015 1303 مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر) کلید سوالات 1304 مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات 1305 مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات 1306 مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات 1307 مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات 1308 مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات 1309 مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات 1310 مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالات 1311 مهندس منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات 1312 مجموعه مهندسی منابع طبیعی 6025 کلید سوالات 6025 مجموعه مهندسی منابع طبیعی 6026 کلید سوالات 6026 1313 مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات 1314 مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی کلید سوالات 1315 مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات 1317 مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات 1319 مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات 1320 هواشناسی کشاورزی کلید سوالات 1321 مهندسی منابع طببیعی – مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات 1322 مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات 1323 مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات 1324 مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات 1325 مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات 1326 مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز کلید سوالات 1327 مدیریت کشاورزی کلید سوالات رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه هنر کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی 1350 برنامه ریزی شهری و منطقهای کلید سوالات 1351 طراحی شهری کلید سوالات 1352 مجموعه معماری کلید سوالات 1353 مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی کلید سوالات 1357 کارگردانی، سینما، تولید سیما، ادبیات نمایشی 6032 کلید سوالات 6032 کارگردانی، سینما، تولید سیما، ادبیات نمایشی 6033 کلید سوالات 6033 1358 تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، طراحی صنعتی، مرمت اشیا تاریخی 6001 کلید سوالات 6001 تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، طراحی صنعتی، مرمت اشیا تاریخی 6002 کلید سوالات 6002 1359 پژوهش هنر، فلسفه هنر، صنایع دستی 3052 کلید سوالات 3052 پژوهش هنر، فلسفه هنر، صنایع دستی 3053 کلید سوالات 3053 1360 مجمـوعـه مـوسیـقی کلید سوالات 1361 مدیریت پروژه و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری 3048 کلید سوالات 3048 مدیریت پروژه و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری 3049 کلید سوالات 3049 رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی 1401 علوم تشریحی – آناتومی کلید سوالات 1402 قارچ شناسی پزشکی کلید سوالات 1403 بیو شیمی بالینی کلید سوالات 1406 بهداشت حرفه ای کلید سوالات 1407 حشره شناسی پزشکی کلید سوالات 1408 فیزیوتراپی کلید سوالات 1409 ویروس شناسی کلید سوالات 1410 مامایی (فقط خواهران) کلید سوالات 1411 ایمنی شناسی پزشکی کلید سوالات 1413 انگل شناسی کلید سوالات 1414 فیزیک پزشکی کلید سوالات 1415 آموزش بهداشت کلید سوالات 1416 فیزیولوژی کلید سوالات 1417 آموزش بهداشت کلید سوالات 1418 باکتری شناسی کلید سوالات 1419 هماتولوژی کلید سوالات 1420 بیوتکنولوژی پزشکی کلید سوالات 1421 سم شناسی کلید سوالات 1501 انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات 1502 فیزیولوژی دامپزشکی کلید سوالات 1503 قارچ شناسی دامپزشکی کلید سوالات 1504 بافت شناسی دامپزشکی کلید سوالات -منابع کارشناسی ارشد فراگیر -منابع کارشناسی ارشد سراسری-منابع کارشناسی ارشد ایمونولوژی-منابع کارشناسی ارشد رشته it -منابع کارشناسی ارشد رشته برق -منابع کارشناسی ارشد رشته تغذیه-جزوات رایگان کارشناسی ارشد-جزوات زیست شناسی کارشناسی ارشد-جزوات کارشناسی ارشد زبان -جزوه کارشناسی ارشد ایمنی -حقوق سوالات ارشد رایگان وبلاگ-دانشگاه تهران ام بی ای -دانلود تست کارشناسی ارشد حقوق-دانلود تست کارشناسی ارشد شیمی -دانلود جزوه کارشناسی ارشد شیمی-دانلود روش تست زنی -درصد ارشد علوم تربیتی -درصد قبولی ارشد صنایع غذایی -رتبه برای قبولی در رشته زیست -روش تست زنی بدون معلومات -رشته های ارشد و گرایش ها -روشهای تست زنی ارشد روانشناسی-توسع روستایی – مهندسی شیمی (مخازن هیدروکربنی)- مهندسی شیمی(بیو تکنولوژی- مهندسی شیمی – بیوشیمی – میکروبیولوژی – معماری – معماری منظر – معماری طراحی شهری – ترویج و آموزش کشاورزی – مدیریت (کلیه گرایش ها) – مطالعات جوانان و زنان – مهندسی مکانیک – روانشناسی بالینی – مشاوره و راهنمایی – روانشناسی عمومی – رفاه اجتماعی – حقوق بین الملل – گیاه پزشکی – مددکاری – زبانشناسی همگانی – ارشد پرستاری – جغرافیا – کتابداری و اطلاع رسانی – جهانگردی – مهندسی صنایع – بهداشت حرفه ای – مامایی – حشره شناسی کشاورزی – ارتباطات –مطالعات زنان – علوم دامی – ارشد مترجمی زبان – ارشد باغبانی – آبیاری و زهکشی – فرهنگ و زبانهای باستانی – جمعیت شناسی – علوم سیاسی – پژوهش – مهندسی مکانیک گرایش جامدات – زبان و ادبیات عرب – حقوق عمومی – حقوق بین الملل – مشاو1351 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – طراحی شهری 1208 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه ریاضی 1134 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – حسابداری 1119 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – علوم کتابداری و اطلاع رسانی 1105 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم اقتصادی 1138 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1130 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 1117 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم تربیتی 1 1118 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم تربیتی 2 1103 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1251 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی برق 1277 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی کامپیوتر 1257 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی شیمی 1260 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی صنایع-سیستم ها … 1259 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی صنایع 1148 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مدیریت اجرایی 1142 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مدیریت 1317 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست 1206 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زیست شناسی 1126 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه حقوق 1133 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه روانشناسی 1203 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه شیمی 1106 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1121 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زبان انگلیسی 1104 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زبان عربی 1101 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زبان و ادبیات فارسی 1204 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه فیزیک 1201 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زمین شناسی 1309 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور 1313 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی 1314 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی 1264 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی عمران 1267 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی مکانیک 1108 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم اجتماعی 1404 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – پرستاری 1202 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1272 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی مواد 1279 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی هوا فضا 1205 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه فتونیک 1109 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – فرهنگ و زبانهای باستانی 1305 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی 1311 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی منابع طبیعی- شیلات 1276 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT 1353 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی 1107 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه تاریخ 1208 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه ریاضی 1110 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زبان شناسی 1405 – منابع آزمون کارشناسی ارشد – بهداشت محیط ره – زیست شناسی – ارشد ایمنی شناسی – ارشد اپیدمیولوژی – آمار زیستی – انگل شناسی – بیوشیمی – رفاه اجتماعی – ژنتیک انسانی – شنواشناسی – تغذیه(علوم بهداشتی در تغذیه)-علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی-جزوات ارشد – تست های ارشد – منابع ارشد – اطلاعات کارشناسی ارشد – وبلاگ اطلاع رسانی ارشد – ارشد مدیریت – روش های صحیح کطالعه و تست زنی – کنکور ارشد – جزوه های ارشد – اطلاعات کامل ارشد – موفقیت در ارشد – راهیان ارشد – سنجش – تست زنی – مطالعه برای ارشد – فروش سی دی تست ارشد – ارشد شیلات – ارشد منابع طبیعی – ارشد زبان – ارشد آموزش زبان – تئوریهای مدیریت – جزوات کارشناسی ارشد کلیه رشته ها – ارشد معماری – ارشد حسابداری 


 

 

 

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانین بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبلیغاتی تایید نخواهد شد.
2 - فقط نظراتی که جنبه عمومی داشته باشند تایید و منتشر می شوند.
3 - نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و یا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذیر است.
5 - لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و درخواستی ها ارسال نمایید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

اطلاعات کاربری

نام کاربری :
رمز عبور :

فروشگاه محصولات سایت

محصولات و خدمات اختصاصی

آرشیو

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما